به نظر شما آیا رشته ی شیمی آینده مطلوب تری نسبت به سایر رشته ها دارد ؟
(93.02%) 40
بلی
(6.976%) 3
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 43